1

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správcom osobných údajov je firma MITKO, s.r.o. Kontaktná osoba: Radek Beinhauer tel: 607090207 e-mail: radek.beinhauer@mitkoforevents.cz

Poverenec pre ochranu osobných údajov: Poverencom pre ochranu osobných údajov je Ing. Olga Kalabisová tel: 603157035 e-mail: kalabisova@pro-cert.cz

Účel spracovania: Správca údajov bude spracovávať osobné údaje subjektu údajov na účely plnenia zmluvného vzťahu v oblasti predaja prezentačných systémov do exteriéru, vrátane súvisiacich činností.

Právny základ: - Súhlas subjektu údajov: na účely marketingu a obchodovania - Plnenie či uzavretie zmluvy: na účely dodávok tovaru a služieb - Právna povinnosť (zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě; zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) - Oprávnený záujem: kamerové záznamy v areáli spoločnosti SKANSKA a.s.


2

SPRACOVATIELIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje správca údajov poskytuje na ďalšie spracovanie externým poskytovateľom účtovných služieb, právnych služieb, prepravnej spoločnosti, ktorých totožnosť bude subjektu údajov oznámená na vyžiadanie.

Správca údajov môže z dôvodu oprávneného záujmu sprístupniť poskytnuté osobné údaje správcom údajov povereným zmluvným partnerom v oblasti IT služieb a technológií, marketingových služieb, poradenských služieb, certifikačných služieb, ktorých totožnosť bude subjektu údajov oznámená na vyžiadanie.

Správca údajov poskytuje z dôvodu štátneho dozoru, prevencie, vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania alebo výkonov trestov, vrátane ochrany pred hrozbami pre verejnú bezpečnosť a prevencie, osobné údaje príslušným orgánom verejnej moci alebo iným subjektom, ktoré sú oprávnené na spracovanie osobných údajov.


3

INÉ ÚČELY SPRACOVANIA A DOBA ULOŽENIA

Správca údajov môže použiť poskytnuté osobné údaje aj na obchodné a marketingové účely.

Správca údajov uchováva osobné údaje po dobu trvania plnenia zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, ktorú mu ukladajú zákonné predpisy. Výnimkou môže byť uchovanie osobných údajov na obchodné a marketingové účely.


4

PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV


Právo na prístup k osobným údajom
- subjekt má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ho týkajú, správca údajov je povinný poskytnúť kópiu spracúvaných osobných údajov.

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov
- subjekt má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu opravil alebo doplnil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

Právo na výmaz
- subjekt má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ak:

- osobné údaje nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
- subjekt odvolá súhlas na spracovanie osobných údajov
- subjekt vznesie námietky proti spracovaniu
- osobné údaje boli spracované nezákonne
- uchovanie osobných údajov nepredpisujú iné relevantné zákonné predpisy
- nejde o verejný záujem v oblasti verejného zdravia, archivácie, vedeckého či historického výskumu, štatistiky
- nejde o výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracovania - subjekt má právo na to, aby správca údajov v odôvodnených prípadoch obmedzil spracovanie osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov
- subjekt má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi.

Automatizované individuálne rozhodovanie
- subjekt má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, ak toto nie je nevyhnutné na plnenie zmluvy.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu
- subjekt má právo podať sťažnosť dozornému úradu, tzn. Úradu pre ochranu osobných údajov.


5

NEPOSKYTNUTIE ÚDAJOV A ĎALŠIE USTANOVENIA

Subjekt údajov musí poskytnúť osobné údaje zo zákonných dôvodov alebo dôvodov uvedených v obchodnej zmluve, v opačnom prípade by bolo znemožnené plnenie obchodnej zmluvy.

Ak subjekt údajov poskytne správcovi údajov súhlas na nakladanie s osobnými údajmi alebo neuzavrie so správcom obchodný vzťah a nie sú pre spracovanie žiadne iné dôvody, budú jeho osobné údaje v písomnej podobe skartované a v elektronickej podobe vymazané. Ďalšie osobné údaje, ktoré subjekt údajov neposkytol správcovi údajov osobne, môžu byť získavané z verejne prístupných zdrojov.


6

POUŽÍVANIE SOCIÁLNYCH PLUGINOV, WEBOVÁ STRÁNKA A COOKIES (KOLÁČIKY)

Webové stránky spoločnosti MITKO s.r.o. obsahujú aj sociálne pluginy tretích strán, pomocou ktorých môžu návštevníci webových stránok zdieľať obsah so svojimi priateľovi a ďalšími kontakty. Ide o:

- plugin siete Facebook, ktorý je spravovaný spoločnosťou Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA;
- plugin služby Youtube, ktorý je spravovaný spoločnosťou YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA, dcérska spoločnosť Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043;
- plugin služby LinkedIn, ktorý je spravovaný spoločnosťou LinkedIn Corporation, 1000 W.Maude Avenue, 94085 Sunnyvale, CA, USA.

Prosím vezmite na vedomie, že tieto sociálne pluginy nie sú spravované spoločnosťou MITKO s.r.o., ktorá tak nie je zodpovedná za prípadné spracovanie osobných údajov vyššie uvedenými prevádzkovateľmi (správcami) týchto pluginov alebo webových stránok, na ktoré odkazujú, ani za ich funkčnosť a prípadné škody, ktoré by nimi mohli byť spôsobené.

Niektoré oblasti webových stránok www.mitkoforevents.cz môžu využívať tzv. "cookies" za účelom sledovania aktivity zákazníkov, ktorí navštevujú naše webové stránky. Za súbory "cookies" sú považované informatické údaje, predovšetkým textové súbory, uchovávané v koncových zariadeniach používateľov a určených na prehliadanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú identifikáciu zariadenia používateľa a pomáhajú zobraziť webovú stránku presne podľa individuálnych preferencií. "Cookies" zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas uchovávania v koncovom zariadení a unikátnu IP adresu. Cookies Vás rozpoznajú kedykoľvek znova navštívite naše stránky.

Vyhľadávače užívateľom umožňujú blokovať súbory cookies alebo ich úplne odstrániť. Môžete si teda svoj internetový prehliadač nastaviť tak, aby žiadne súbory tohto typu neuchovával. Keďže všetky vyhľadávače boli naprogramované tak, aby videli, ako vo Vašom vyhľadávači zablokovať alebo odstrániť cookies z počítača, musíte prejsť do Help Menu vo svojom vyhľadávači. Nezabudnite však, že ak zablokujete cookies, môžete tiež zablokovať niektoré funkcie vyhľadávača, čím dôjde k zníženiu jeho funkčnosti. Naša spoločnosť nezodpovedá za používanie cookies na ostatných webových stránkach, ktoré sú užívateľom dostupné vďaka prepojeniam umiestneným na našich stránkach. Súbory "cookies" sú využívané na účely prispôsobenia obsahu webových stránok potrebám užívateľa ak optimalizáciu webových stránok. Osobné údaje, ktoré sú počas používania súborov "cookies" zhromaždené, možno zbierať výhradne za účelom vykonávania stanovených funkcií v prospech používateľa.


Ak nesúhlasíte s používaním súborov "cookies" podľa vyššie uvedeného, vypnite ich prosím v nastavení internetového prehliadača alebo nepoužívajte webové stránky www.mitkoforevents.cz.

Odporúčame, aby ste pravidelne kontrolovali ich obsah.

MITKO s.r.o.